en_GB.utf8, en_GB.UTru_RU.utf8uk_UA.UTF-8

  Contact Us:

  2 Rymskogo-Korsakova str., Sumy, Ukraine, 40007

   info@pohnp.sumdu.edu.ua 

  +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73, 33-10-24

  +38(0542)33-40-58

  qr-code

  Find Us on Google-maps 

  PECPR Department of SSU on Google-maps

  On-line

  Processes and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on FaceBookProcesses and Equipment of Chemical and Petroleum-Refineries Department on Linkedin

  Login Form  Users On-line

  We have 6 guests online

  Feedback

  Any suggestions on editing and posting new information on the site you can send by e-mail

  Found a bug? Select it and click

  Система Orphus

  Спеціальності (напрями підготовки / спеціалізації (освітні програми)і / профілізації

  Кафедра "Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв" (ПОХНВ) факультету технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ) Сумського державного університету (СумДУ) ліцензована за 4-м найвищим рівнем акредитації.

  Кафедра здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за триступеневою системою освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв:

  - бакалавр з галузі знань 13 - механічна інженерія за спеціальністю (напрям підготовки) 133 - галузеве машинобудування зі спеціалізацій (освітні програми):
      - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв;
      - комп’ютерна хімічна інженерія;
      - обладнання нафто- та газопереробних виробництв.

  - магістр з галузі знань 13 - механічна інженерія за спеціальністю (напрям підготовки) 133 - галузеве машинобудування зі спеціалізацій (освітні програми):
      - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв;
      - комп’ютерна хімічна інженерія;
      - обладнання нафто- та газопереробних виробництв.

  доктор філософії (PhD) за спеціальністю 161 - хімічні технології та інженерія (05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології).

  Підготовка фахівців здійснюється за денною, заочною  та дистанційною формами навчання за такими профілізаціями:

  машини та апарати хiмiчних виробництв;
  машини та апарати нафтогазопереробних виробництв;
  хiмiчне машинобудування та апаратобудування.

  Актуальність: Професійна підготовка за освітніми програмами "комп'ютерна хімічна інженерія" і "обладнання нафто- та газопереробних виробництв" спрямована на розвиток таких загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, як навички використання інформаційних технологій (моделювання хіміко-технологічних процесів, напружено-деформованого стану, кінцево-елементний аналіз на міцність), здатність розробляти та управляти проектами, втілювати нові інженерні розробки, працювати у міждисциплінарній команді під час їх реалізації та спілкуватися з експертами інших галузей.

  Підготовка: Очікувані результати навчання передбачають, що випускники повинні знати теоретичні основи хімічної технології, нафтогазопереробки, регенерації та утилізації вторинних ресурсів, альтернативної та відновлювальної енергетики (в тому числі біопаливні технології), а також харчових технологій. При цьому випускники повинні вміти застосовувати FEM/CFD-методи статичного та динамічного оптимізаційного комп’ютерного моделювання, інтегрованого проектування та комплексного інжинірингу, а також автоматизації технологічних ліній та комплексів з використанням сучасних CAD/CAE/SCADA-систем.
  У процесі навчання студенти, під керівництвом висококваліфікованих викладачів, отримують навички в проектуванні і розрахунку процесів та апаратів хімічної і нафтопереробної промисловості відповідно до чинних нормативних документів, які регламентують роботу діючих виробництв.
  Випускники даної спеціальності здатні самостійно проводити комп'ютерне (математичне) та фізичне моделювання гідродинамічних і тепломасообмінних процесів, здійснювати математичну обробку та аналіз результатів власних досліджень.

  Переваги:

  - дослідження гiдродинамiки та тепломасообмiну в апаратах з активними гідро- та аеродинамічними режимами для інтенсифікації технологічних процесів;
  - методи комп'ютерного моделювання та конструювання обладнання в хімічному машино- та апаратобудуванні;
  - Аси комп'ютерного 3D моделювання комплексів промислових об'єктів;
  - технологія та обладнання хімічного машиноапаратобудування;
  - технологічні лінії та комплекси для отримання хімічних продуктів, будівельних матеріалів;
  - техніка та технології одержання і використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії;
  - технології регенерації та утилізації вторинних ресурсів, біопаливні технології.

  Напрямки працевлаштування:
  - хімічні та нафтохімічні підприємства;
  - нафтогазовидобувні промисли та нафтогазопереробні підприємства (ГПЗ, НПЗ);

  - підприємства харчової (цукрової, м’ясної та молочної, пивоварної та спиртової), біохімічної та фармацевтичної галузей промисловості;
  - підприємства з виробництва будівельних матеріалів;
  - підприємства хімічного та нафтового машинобудування;
  - галузеві науково-дослідні і проектні інститути (НДІ) та проблемні науково-дослідні лабораторії, конструкторські бюро (КБ);
  - приватні консультанти по розвитку та модернізації підприємств, а також з розробки нових видів хімічної техніки;
  - фірми з продажу та сервісні центри по ремонту технологічного обладнання;

  - державні установи з екологічного та санітарного нагляду.

  ОКХ бакалавр 6.050503

  ОКХ магістр 8.050503